Algemene Voorwaarden Faam Vitaal

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer
Faam Vitaal.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van opdrachtnemer Faam Vitaal.

Gecoachte
De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van opdrachtnemer Faam Vitaal via opdrachtgever.

Diensten
Alle werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de overeengekomen opdracht of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst
Alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aangeboden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na het eerste intakegesprek door opdrachtnemer. Onder schriftelijk wordt tevens het onderlinge e-mailverkeer verstaan omtrent de bevestiging van de aan te gane opdracht.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, inclusief alle voorbereidende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk (of via mail) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Inkoop- en andere Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op alle aanvullende opdrachten volledig van toepassing.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Faam Vitaal richt zich op coaching, (sport)trainingen en (sport)workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord. Faam Vitaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67930964.

 

Artikel 3 | Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door opdrachtnemer gemaakt offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij dit anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen dan aan de offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur is bevestigd.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht. Een bevestiging per mail is hier eveneens onderdeel valt onder een schriftelijke aanvaarding van de opdracht. De overeenkomst komt ook tot stand als een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigd is en opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (mocht de termijn korter zijn) in ieder geval vóór aanvang van de opdracht van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer heeft hierin een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door akkoord te gaan met de opdracht en deze Algemene Voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming om haar NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratie doeleinden.
 3. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat alle deelnemers aan het sportprogramma in goede gezondheid zijn. Iedere deelnemer doet mee op eigen verantwoordelijkheid en risico. Noch de trainer, noch FAAM Vitaal is aansprakelijk in geval er iets mis gaat tijdens de training waardoor je letsel of schade oploopt.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Worden deze gegevens niet tijdig verstrekt dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tot nader orde op te schorten.
 5. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 6. Bij de uitvoering van de opdracht in samenwerking met derden wordt door opdrachtnemer vooraf vastgelegd welke taken aan wie zijn toebedeeld. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van deze derde.
 7. Als er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de geformuleerde termijn kan niet als een toerekenbare tekortkoming worden gesteld. Het kan dan ook geen reden zijn tot ontbinding van de opdracht door opdrachtgever. Noch geeft het enig recht op een schadevergoeding. Bij overschrijding van de gestelde termijn kan opdrachtgever wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever evenwel wel grond geven voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 | Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verbindt zich bij de uitvoering van de opdracht aan de haar wettelijk opgelegde geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht of haar op andere wijze gegeven is wordt niet gedeeld met derden. Diezelfde verplichting wordt door opdrachtnemer opgelegd aan alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal aan niemand, dus ook niet aan opdrachtgever enige mededeling doen over de inhoud en verloop van de opdracht tenzij dit door de gecoachte uitdrukkelijk is toegezegd.

Artikel 6 | Intellectueel eigendom

 1. De in het kader van de opdracht verstrekte werkvormen en producten, waaronder tests en oefenmateriaal blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Het is opdrachtgever en gecoachte niet toegestaan om deze materialen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer te gebruiken of te verspreiden.
 2. De door opdrachtnemer opgedane kennis bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen door haar worden ingezet voor andere doeleinden, zolang er maar geen gebruik wordt gemaakt van vertrouwelijke informatie. Alle verkregen informatie mag nooit worden herleid tot individuele opdrachtgevers of gecoachten.

Artikel 7 | Prijzen

 1. Opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
 2. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 3. Alle prijzen exclusief btw.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om een redelijk voorschot te vragen vóór aanvang van de opdracht. Dit geldt zowel voor het honorarium als de kosten die gemaakt moeten worden om de opdracht ten uitvoer te kunnen brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan het gevraagde financiële voorschot is voldaan.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om jaarlijks, in overleg met opdrachtgever, de overeengekomen honoraria te herzien en aan te passen.

Artikel 8 | Betaling

 1. De betalingstermijn van alle door opdrachtnemer uitgeschreven facturen is 14 dagen.
 2. Is er sprake van meerdere opdrachtgevers, dan is elke individuele opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 3. Bij een niet tijdige betaling of verzuim tot betaling is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang stop te zetten. Opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als opdrachtnemer ertoe overgaat om de vordering ter incasso uit handen te geven is opdrachtgever tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de incasso gemoeid zijn verschuldigd.
 4. Eventuele bezwaren over de door opdrachtnemer verzonden factuur dienen door opdrachtgever binnen twee weken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9 | Annulering

 1. De duur van het opdracht, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 3. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij een annulering zullen opdrachtgever en opdrachtnemer eerst proberen om tot passende alternatieven te komen. Als passende alternatieven niet mogelijk zijn (ter beoordeling bij opdrachtnemer) dan is opdrachtgever verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
  1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
 5. Wordt de door opdrachtgever gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak geannuleerd, dan is opdrachtnemer gerechtigd de kosten in rekening te brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Aan afspraken die langer dan 24 uur van te voren worden geannuleerd zijn geen kosten verbonden.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval dat opdrachtnemer en opdrachtgever (inclusief gecoachten) een geschil hebben dat voortvloeit uit deze overeenkomst, dan verplichten zij zich dit geschil in onderling overleg op te lossen lukt dit niet, dan zal gebruik worden gemaakt van mediation.
 3. Als ook mediation niet leidt tot een oplossing dan kunnen rechtelijke stappen worden ondernomen.